Thejo Maha - N. Raj Prakash Paul - Telugu Christian Song