ലോകത്തിന്‍ മോഹങ്ങള്‍ - Mathew John - Benny Johnson : Malayalam Song -Lyrics /Music - Late Evg. Perisseril Mathai.