ആശിസ്സാം മാരിയുണ്ടാകും- Aashisha Maariyundaakum with Lyrics - Kuttiyachan - Malayalam Christian Song - Lyrics : Daniel W. Whittle & Rev. T Koshy