ഈ ഗാനം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടികരഞ്ഞു പോയി - എല്ലാവരും ഈ ഗാനം കാണണം - Malayalam Christian Song - Kesterഈ ഗാനം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടികരഞ്ഞു പോയി ....എല്ലാവരും ഈ ഗാനം കാണണം
Lyrics:Pr. T. L.SHAJI. Delhi, Music:LIJO R STANLY, Singer: KESTER, Orchestration:RONY P TOMS