Suddha Raathri (Silent Night) - Raj Prakash Paul - Telugu Christian Song

Sung by Raj Prakash Paul, live at Calvary Church, Chennai. On special program for Christmas.